Vòng bi, Bạc đạn NTN

6000 NTN
6000 NTN
6001 NSK
6001 NSK
6002 NSK
6002 NSK
6003 NSK
6003 NSK
6004 NSK
6004 NSK
6005 NSK
6005 NSK
6006 NSK
6006 NSK
6007 NSK
6007 NSK
6008 NSK
6008 NSK
6009 NSK
6009 NSK
Vòng bi NTN - Bạc Đạn NTN
Vòng bi NTN - Bạc Đạn NTN
616 11-15
616 11-15
VÒNG BI 30618
VÒNG BI 30618